Kharoshthi

Kharoshthi - Unicode Codes

Kharoshthi

U+10A00

๐จ€

Kharoshthi Letter A

U+10A01

๐จ

Kharoshthi Vowel Sign I

U+10A02

๐จ‚

Kharoshthi Vowel Sign U

U+10A03

๐จƒ

Kharoshthi Vowel Sign Vocalic R

U+10A04

๐จ„

U+10A05

๐จ…

Kharoshthi Vowel Sign E

U+10A06

๐จ†

Kharoshthi Vowel Sign O

U+10A07

๐จ‡

U+10A08

๐จˆ

U+10A09

๐จ‰

U+10A0A

๐จŠ

U+10A0B

๐จ‹

U+10A0C

๐จŒ

Kharoshthi Vowel Length Mark

U+10A0D

๐จ

Kharoshthi Sign Double Ring Below

U+10A0E

๐จŽ

Kharoshthi Sign Anusvara

U+10A0F

๐จ

Kharoshthi Sign Visarga

U+10A10

๐จ

Kharoshthi Letter Ka

U+10A11

๐จ‘

Kharoshthi Letter Kha

U+10A12

๐จ’

Kharoshthi Letter Ga

U+10A13

๐จ“

Kharoshthi Letter Gha

U+10A14

๐จ”

U+10A15

๐จ•

Kharoshthi Letter Ca

U+10A16

๐จ–

Kharoshthi Letter Cha

U+10A17

๐จ—

Kharoshthi Letter Ja

U+10A18

๐จ˜

U+10A19

๐จ™

Kharoshthi Letter Nya

U+10A1A

๐จš

Kharoshthi Letter Tta

U+10A1B

๐จ›

Kharoshthi Letter Ttha

U+10A1C

๐จœ

Kharoshthi Letter Dda

U+10A1D

๐จ

Kharoshthi Letter Ddha

U+10A1E

๐จž

Kharoshthi Letter Nna

U+10A1F

๐จŸ

Kharoshthi Letter Ta

U+10A20

๐จ 

Kharoshthi Letter Tha

U+10A21

๐จก

Kharoshthi Letter Da

U+10A22

๐จข

Kharoshthi Letter Dha

U+10A23

๐จฃ

Kharoshthi Letter Na

U+10A24

๐จค

Kharoshthi Letter Pa

U+10A25

๐จฅ

Kharoshthi Letter Pha

U+10A26

๐จฆ

Kharoshthi Letter Ba

U+10A27

๐จง

Kharoshthi Letter Bha

U+10A28

๐จจ

Kharoshthi Letter Ma

U+10A29

๐จฉ

Kharoshthi Letter Ya

U+10A2A

๐จช

Kharoshthi Letter Ra

U+10A2B

๐จซ

Kharoshthi Letter La

U+10A2C

๐จฌ

Kharoshthi Letter Va

U+10A2D

๐จญ

Kharoshthi Letter Sha

U+10A2E

๐จฎ

Kharoshthi Letter Ssa

U+10A2F

๐จฏ

Kharoshthi Letter Sa

U+10A30

๐จฐ

Kharoshthi Letter Za

U+10A31

๐จฑ

Kharoshthi Letter Ha

U+10A32

๐จฒ

Kharoshthi Letter Kka

U+10A33

๐จณ

Kharoshthi Letter Tttha

U+10A34

๐จด

Kharoshthi Letter Ttta

U+10A35

๐จต

Kharoshthi Letter Vha

U+10A36

๐จถ

U+10A37

๐จท

U+10A38

๐จธ

Kharoshthi Sign Bar Above

U+10A39

๐จน

Kharoshthi Sign Cauda

U+10A3A

๐จบ

Kharoshthi Sign Dot Below

U+10A3B

๐จป

U+10A3C

๐จผ

U+10A3D

๐จฝ

U+10A3E

๐จพ

U+10A3F

๐จฟ

Kharoshthi Virama

U+10A40

๐ฉ€

Kharoshthi Digit One

U+10A41

๐ฉ

Kharoshthi Digit Two

U+10A42

๐ฉ‚

Kharoshthi Digit Three

U+10A43

๐ฉƒ

Kharoshthi Digit Four

U+10A44

๐ฉ„

Kharoshthi Number Ten

U+10A45

๐ฉ…

Kharoshthi Number Twenty

U+10A46

๐ฉ†

Kharoshthi Number One Hundred

U+10A47

๐ฉ‡

Kharoshthi Number One Thousand

U+10A48

๐ฉˆ

Kharoshthi Fraction One Half

U+10A49

๐ฉ‰

U+10A4A

๐ฉŠ

U+10A4B

๐ฉ‹

U+10A4C

๐ฉŒ

U+10A4D

๐ฉ

U+10A4E

๐ฉŽ

U+10A4F

๐ฉ

U+10A50

๐ฉ

Kharoshthi Punctuation Dot

U+10A51

๐ฉ‘

Kharoshthi Punctuation Small Circle

U+10A52

๐ฉ’

Kharoshthi Punctuation Circle

U+10A53

๐ฉ“

Kharoshthi Punctuation Crescent Bar

U+10A54

๐ฉ”

Kharoshthi Punctuation Mangalam

U+10A55

๐ฉ•

Kharoshthi Punctuation Lotus

U+10A56

๐ฉ–

Kharoshthi Punctuation Danda

U+10A57

๐ฉ—

Kharoshthi Punctuation Double Danda

U+10A58

๐ฉ˜

Kharoshthi Punctuation Lines

U+10A59

๐ฉ™

U+10A5A

๐ฉš

U+10A5B

๐ฉ›

U+10A5C

๐ฉœ

U+10A5D

๐ฉ

U+10A5E

๐ฉž

U+10A5F

๐ฉŸ