Gurmukhi

Gurmukhi - Unicode Codes

Gurmukhi

U+A00

U+A01

Gurmukhi Sign Adak Bindi

U+A02

Gurmukhi Sign Bindi

U+A03

Gurmukhi Sign Visarga

U+A04

U+A05

Gurmukhi Letter A

U+A06

Gurmukhi Letter Aa

U+A07

Gurmukhi Letter I

U+A08

Gurmukhi Letter Ii

U+A09

Gurmukhi Letter U

U+A0A

Gurmukhi Letter Uu

U+A0B

U+A0C

U+A0D

U+A0E

U+A0F

Gurmukhi Letter Ee

U+A10

Gurmukhi Letter Ai

U+A11

U+A12

U+A13

Gurmukhi Letter Oo

U+A14

Gurmukhi Letter Au

U+A15

Gurmukhi Letter Ka

U+A16

Gurmukhi Letter Kha

U+A17

Gurmukhi Letter Ga

U+A18

Gurmukhi Letter Gha

U+A19

Gurmukhi Letter Nga

U+A1A

Gurmukhi Letter Ca

U+A1B

Gurmukhi Letter Cha

U+A1C

Gurmukhi Letter Ja

U+A1D

Gurmukhi Letter Jha

U+A1E

Gurmukhi Letter Nya

U+A1F

Gurmukhi Letter Tta

U+A20

Gurmukhi Letter Ttha

U+A21

Gurmukhi Letter Dda

U+A22

Gurmukhi Letter Ddha

U+A23

Gurmukhi Letter Nna

U+A24

Gurmukhi Letter Ta

U+A25

Gurmukhi Letter Tha

U+A26

Gurmukhi Letter Da

U+A27

Gurmukhi Letter Dha

U+A28

Gurmukhi Letter Na

U+A29

U+A2A

Gurmukhi Letter Pa

U+A2B

Gurmukhi Letter Pha

U+A2C

Gurmukhi Letter Ba

U+A2D

Gurmukhi Letter Bha

U+A2E

Gurmukhi Letter Ma

U+A2F

Gurmukhi Letter Ya

U+A30

Gurmukhi Letter Ra

U+A31

U+A32

Gurmukhi Letter La

U+A33

Gurmukhi Letter Lla

U+A34

U+A35

Gurmukhi Letter Va

U+A36

Gurmukhi Letter Sha

U+A37

U+A38

Gurmukhi Letter Sa

U+A39

Gurmukhi Letter Ha

U+A3A

U+A3B

U+A3C

Gurmukhi Sign Nukta

U+A3D

U+A3E

Gurmukhi Vowel Sign Aa

U+A3F

ਿ

Gurmukhi Vowel Sign I

U+A40

Gurmukhi Vowel Sign Ii

U+A41

Gurmukhi Vowel Sign U

U+A42

Gurmukhi Vowel Sign Uu

U+A43

U+A44

U+A45

U+A46

U+A47

Gurmukhi Vowel Sign Ee

U+A48

Gurmukhi Vowel Sign Ai

U+A49

U+A4A

U+A4B

Gurmukhi Vowel Sign Oo

U+A4C

Gurmukhi Vowel Sign Au

U+A4D

Gurmukhi Sign Virama

U+A4E

U+A4F

U+A50

U+A51

Gurmukhi Sign Udaat

U+A52

U+A53

U+A54

U+A55

U+A56

U+A57

U+A58

U+A59

Gurmukhi Letter Khha

U+A5A

Gurmukhi Letter Ghha

U+A5B

Gurmukhi Letter Za

U+A5C

Gurmukhi Letter Rra

U+A5D

U+A5E

Gurmukhi Letter Fa

U+A5F

U+A60

U+A61

U+A62

U+A63

U+A64

U+A65

U+A66

Gurmukhi Digit Zero

U+A67

Gurmukhi Digit One

U+A68

Gurmukhi Digit Two

U+A69

Gurmukhi Digit Three

U+A6A

Gurmukhi Digit Four

U+A6B

Gurmukhi Digit Five

U+A6C

Gurmukhi Digit Six

U+A6D

Gurmukhi Digit Seven

U+A6E

Gurmukhi Digit Eight

U+A6F

Gurmukhi Digit Nine

U+A70

Gurmukhi Tippi

U+A71

Gurmukhi Addak

U+A72

Gurmukhi Iri

U+A73

Gurmukhi Ura

U+A74

Gurmukhi Ek Onkar

U+A75

Gurmukhi Sign Yakash

U+A76

Gurmukhi Abbreviation Sign

U+A77

U+A78

U+A79

U+A7A

U+A7B

U+A7C

U+A7D

U+A7E

U+A7F

੿