Latin Small Letter U With Diaeresis

Latin Small Letter U With Diaeresis(U+000FC) - Html Entities Symbols

ü

Technical information

Name:Latin Small Letter U With Diaeresis
Symbol: ü
Unicode Number:U+000FC
HTML Code:ü
HTML Entity:ü
CSS Code:\00FC
UTF-8 Encoding:0x00FC
UTF-16 Encoding:0x000000FC
UTF-32 Encoding:0x00000000000000FC